Aanvraag indienen

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een aantoonbaar samenwerkingsverband van ondernemers of een collectief van ondernemers binnen een trekkingsgebied, bijvoorbeeld een vereniging of stichting. Een individu kan dus geen aanvraag indienen.

Voorwaarden aanvraag
Het Ondernemersfonds Ambacht is van en voor ondernemers. De toetsingscriteria zijn daarom helder: aanvragen die hieraan voldoen, worden in principe altijd gehonoreerd.

 • De aanvraag wordt gedaan vanuit een samenwerking van ondernemers en is representatief voor de betrokken ondernemers in het gebied.
 • De aanvraag heeft een collectief doel, en heeft dus geen betrekking op slechts één of enkele ondernemers in het gebied.
 • Er is sprake van een democratisch genomen besluit.
 • De aanvraag is onderbouwd met een begroting en het aangevraagde bedrag past binnen het in het trekkingsgebied beschikbare budget.
 • Indien de aanvraag deel uitmaakt van een groter geheel of met andere bestedingen een samenhangend geheel vormt, moet in de aanvraag duidelijk worden gemaakt hoe deze samenhang financieel vorm is gegeven.
 • Om (ongewenste) combinaties van rollen te vermijden hanteert het Ondernemersfonds Ambacht dat een besluitvormende (bestuurs)functie is in principe niet verenigbaar is met een opdrachtnemersrol. Voor opdrachten met een waarde tot maximaal €5.000,00 kunnen we een uitzondering maken.
  Daarbij vragen wij om vooraf heldere gunningscriteria op te stellen en de keuze voor gunning uiteindelijk te onderbouwen. Bij opdrachtverlening in het kader van een aanvraag moet belangenverstrengeling te allen tijde voorkomen worden.
 • Aanvragen kunnen niet achteraf worden ingediend en moeten plaatsvinden voordat de verplichting tot besteding door de aanvrager wordt aangegaan.
 • De aanvraag betreft geen gemeentelijke taken en er is geen conflict met andere activiteiten in de gemeente.
 • Bij uitvoer van projecten vindt de betaling na afloop van de uitvoer van de diensten plaats.
 • Er kan indien noodzakelijk een verantwoordingsrapportage/evaluatie opgevraagd worden om tot uitbetaling over te gaan.

Aanvraagformulier

  1. Voor welk trekkingsgebied betreft de aanvraag?


  2. Contactgegevens aanvrager

  3. Inhoud van de aanvraag
  a. Onderwerp/titel aanvraag:

  b. Korte beschrijving van het initiatief/aanvraag dat u wilt financieren.

  c. In welk jaar zal het initiatief gerealiseerd worden?

  d. Looptijd van het initiatief/aanvraag?

  e. Bedrag bestedingsvoorstel: (excl. BTW)


  4. Besluitvorming en communicatie
  a. Besluitvorming
  Hoe is de besluitvorming rondom dit project tot stand gekomen? Bijv. een algemene ledenvergadering, tijdens een bestuursvergadering etc. Geef hieronder een toelichting.

  b. Communicatie in uw gebied
  Transparante communicatie rond uw bestedingsvoorstel is een belangrijke voorwaarde voor toekenning. Heeft u uw plannen en de daarmee gepaarde kosten kenbaar gemaakt in het gebied? Bijvoorbeeld d.m.v. een (nieuws­)brief aan alle trekkingsgerechtigden/bijdragers. (Nieuws)brieven etc. kunt u verderop uploaden.

  c. Toelichting communicatie gebied. Licht hier uw keuze toe.


  5. Aanvullende documenten uploaden
  U kunt alle documenten en/of andere bestanden uploaden die betrekking op deze aanvraag hebben. Denk bijvoorbeeld aan:
  - Projectplan / projectomschrijving
  - Begroting / offertes
  - Besluitvorming (verslagen van bestuursvergaderingen en/of de ALV)
  - Communicatiemiddelen (brieven, uitnodigingen, nieuwsbrieven)


  6. Afronding
  U bent te allen tijde verplicht om een vermenging van rollen bij ons kenbaar te maken. Zie voor verdere toelichting de voorwaarden op de website.
  Omvat uw aanvraag één of meerdere opdrachten waarvoor uzelf of leden van bestuur begunstigde bent/zijn?

  Toelichting vermenging van rollen:


  Overige opmerkingen